Náš profil

Pre SVB poskytujeme účtovnícke služby a nasledujúce činnosti.

 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • mesačná finančná uzávierka
 • ročná finančná závierka
 • administratívne činnosti
 • upomienky - vymáhanie dlhov
 • zmluvný dodávatelia pre odstránenie porúch
 • vyúčtovanie nákladov
 • daňové priznanie
 • zmluvy o vykonaní prác a činností
 • odvodové povinnosti z odmien
 • daňové povinnosti z odmien a iných príjmov
 • poradenstvo v zmysle legislatívy SVB
 • evidencia a aktualizácia údajov o vlastníkoch
 • vypracovanie mesačných zálohových a predpisov počas roka
 • vypracovanie písomných upomienok pri vzniku nedoplatkov
 • vypracovanie zápisníc zo zhromaždení
 • príprava prezenčných listín na zhromaždenia
 • spracovanie listov
 • vypracovanie ročného vyúčtovania za spotrebované energie a služby
 • vypracovanie mesačných zálohových a predpisov po vyúčtovaní
 • prehľad o príjmoch a výdavkoch
 • stav pokladne
 • stav účtu
 • stav FOaÚ
 • prehľad o úhradách mesačných zálohových platieb